Училищни документи

План- програма 2021 година БДП

Училищни учебни планове I клас

Училищни учебни планове II клас

Училищни учебни планове III клас

Училищни учебни планове IV клас

Училищни учебни планове V клас

Училищни учебни планове VI клас

Училищни учебни планове VII клас

Правилник за дейността на училището

Годишен план

План за дейностите по БДП

Заповед форми на обучение

Програма за превенция на ранно напускане на училище

Отчет на план за дейностите по изпълнение на стратегия за развитие на училището

План за действие по изпълнение на стратегия за развитие на училището

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Етичен кодекс