Нашето училище

В началото на учебната 2015/2016 година в ОУНикола Йонков Вапцаровобщият брой на учениците е 860, разпределени по класове както следва: І клас – 150, ІІ клас – 119, ІІІ клас – 138, ІV клас – 127, V клас – 111, VІ клас – 88, VІІ клас – 103, VІІІ клас – 17. Формирани са 36 паралелки – 23 – в начален етап с 539 ученици; 13 – в прогимназиален етап с 321 ученици

На разположение е добре оборудвана и поддържана в отлично състояние материалнотехническа база, която ежегодно се обновява и благоустроява със специализирани кабинети по български език и чужди езици, физика, химия, биология, история, география, математика, музика, изобразително изкуство, чертане, готварство. Две компютърни зали са свързани в локална мрежа и в тях се провеждат часовете поИнформационни технологии„. Осигурен е свободен достъп до интернет с 43 компютърни системи за обучение и 20 за административни нуждиВсички класни стаи и кабинети са в отлично състояние, оборудвани са с компютърни конфигурациилаптопи, мултимедийни проектори. Три интерактивни дъски, една от които мобилна, озвучителна система и мултифункционални устройства. Библиотеката на училището разполага с богат фонд от справочна, техническа и художествена литература, а спортната база е осигурена с две спортни площадки и два физкултурни салони. В училището има оборудвани лекарски кабинет, логопедичен кабинет и кабинет на педагогическия съветник, където учениците получават не само медицинска помощ, но и информация по вълнуващите ги въпроси.

Приоритет за ОУ “Никола Йонков Вапцаров” е  повишаване качеството на образованието и в тази връзка училището усилено работи по национални и европейски програми и проекти за финансиране:

            Проект “Квалификация на педагогическите специалисти”;
             НП “С грижа за всеки ученик”;
             НП “На училище без отсъствия”, Мярка ​“Без свободен час”;
             НП “Оптимизация на училищната мрежа“;
          НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище”
             Проект “УСПЕХ“;
             Схема “Училищен плод”.

Богати извънкласни и извънучилищни дейности се реализираха в областта на спорта, културата и науката, в това число по проект УСПЕХ. Гордост за училището са и изявите на учениците в олимпиади, конкурси, изложби и състезания, резултат от всеотдайната и задълбочена работа на педагогическия персонал.

Мисията на ОУ “Никола Йонков Вапцаров” гр. Ботевград е осигуряване на съвършено ново и качествено провеждане на учебния процес, високо равнище на подготовка на учители и ученици, способно да откликне на образователните нужди на съвременния млад човек.