Профил на купувача

2016-2017г.

Профил на купувача след 15.04.2016г

Описание:
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
ПРЕДМЕТ: „Доставка и монтаж на спортна ПВЦ винилова настилка за физкултурен салон в прогимназиален етап на ОУ „Никола Йонков Вапцаров”- гр.Ботевград“

Публикувана на: 2016-10-27 @ 17:39:05

Обява

Указания за възлагане на обществена поръчка

Образци

Проекто-договор

Протокол

Договор

2015-2016г.

Описание:
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
ПРЕДМЕТ: „Текущ ремонт на учителска стая, класни стаи в начален етап с № 102, 103, 105, 201, 202, 301 и класна стая № 203 в прогимназиален етап на ОУ „Никола Йонков Вапцаров”, гр. Ботевград

Публикувана на: 2016-05-27 @ 14:11:05

Обява

Указания за възлагане на обществена поръчка

Документи

Проекто-договор

Протокол

Договор

Описание:
„Осигуряване ползване на спортни съоръжения от ученици от ОУ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“, гр. Ботевград, с две обособени позиции“

Публикувана на: 2016-02-17 @ 15:05:05

Линк към АОП решение

Документация

Приложения

Протокол

Договор_обособена позиция №1

Договор_обособена позиция №2

Описание:
„Доставка на закуски за учениците от І – ІV клас и готов топъл обяд за учениците записани за обяд в групите за целодневно обучение в ОУ „Никола Йонков Вапцаров”, гр. Ботевград, община Ботевград по две обособени позиции”

Публикувана на: 2015-12-29 @ 12:54:47

Линк към АОП решение

Публична покана

Документация

Приложения

Протокол

Договор_обособена позиция №1

Договор_обособена позиция №2

2014-2015г.

Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2015/2016г. за безвъзмездно ползване от учениците от I – VII клас на ОУ “Никола Йонков Вапцаров”, гр. Ботевград

Осигуряване ползване на спортни съоръжения от ученици от ОУ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“, гр. Ботевград, с две обособени позиции

Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти УСПЕХ”, схема BG051PO001-4.2.05, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Доставка на закуски за учениците от І – ІV клас и готов топъл обяд за учениците записани в групите за целодневно обучение в ОУ „Никола Йонков Вапцаров”, гр. Ботевград

Доставка на компютърно оборудване за нуждите на ОУ ”Никола Йонков Вапцаров”, гр. Ботевград за реализация на проект финансиран по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище”

Архив 2013-2014г.