Училищни документи

Стратегия за развитие 2021-2024г.

План за действие по изпълнение на стратегията за развитие 2023/2024г.

Правилник за дейността на училището 2023-2024г.

Форми на обучение за учебната 2023-2024г.

План - програма за действие 2023/2024г. по БДП

УЧИЛИЩНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И РЕШАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ В ОУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" - БОТЕВГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Етичен кодекс на училищната общност 2023/2024г.

Правила за водене на електронен дневник 2023-2024г.

Вътрешни правила за реда за водене на регистри по закона за защита на личните данни 2023/2024г.

Отчет на стратегия за развитие 2022-2023г.